Glosszárium

3D nyomtató Lásd: háromdimenziós gyártó technológiák
A,B,C,D reprezentációnak a rendszerek állapottér reprezentációjának kanonikus alakja:
Abszolút érték (44) jeleknek a valós értéktartományban, fáziskülönbségek nélküli értéke, vektormennyiségeknek az amplitúdója
adaptív a rendszereknek körülményeket követő és azok nem kívánt hatását ellensúlyozó tulajdonsága. Pl. külső hőmérséklet
adaptivitás a rendszereknek körülményeket követő és azok nem kívánt hatását ellensúlyozó tulajdonsága. Pl. külső hőmérséklet
adatbányászat (47) nagy adattömegek feldolgozási módszertana. l. még Big Data.
additivitás az összeadandók összege minden csoportosításban azonos
Akárki (3) a rendszerekről szóló e-könyv érdeklődő olvasója, felkészültége megfelel a jó, de általános  középiskolai szintnek. 
alakfelismerés élőlényeknek és gépeknek az a tulajdonsága, hogy azonosságokat és hasonlóságokat észleljen, megtanuljon. Főleg látási és hallási jelenségekre alkalmazzák, gépi technikája a számítástudomány önállósult ága.
alakzat (47) összetartozó, vagy összetartozónak vélt jelek, jelenségek gyűjtőfogalma, ezekben és ezek között a hasonlóságoknak, közös, vagy egymásra ható tulajdonságoknak a fogalmi kerete. Egyik korábbi ága volt a pszichológia Gestalt fogalma. Különböző fogalmi területeken használják a minta, a sablon és a séma megnevezéseket. Technikája az alakfelismerés.  
algoritmus (96) eljárásokat rögzítő matematikai program
állandósult állapot A nyugalmi, változás nélküli  állapota, általában valamilyen változás után, elméletileg végtelen időtartammal, gyakorlatilag annyi ideig, ami a rendszer megfigyeléséhez és újra módosításához szükséges. 
állapot A rendszer mérhető és/vagy számítható jellemzőinek összesége, olyanok, amelyek alapján a rendszer megismerhető és irányítható
állapottér a rendszereket meghatározó, mérhető és/vagy számítható jelek tere
amplitúdó (amplus = széles, tágas) változó jelenségek eltérése az egyensúlyi állapottól, jellemzik ezzel a legnagyobb eltérést is.   
analitikus függvény akárhányszor differenciálható föggvény, amely Taylor-sorával előállítható. Analizis: elemzés szóból.
antikommutatív Olyan szorzat, amelyben az elemek sorrendje befolyásolja az eredményt. AB ≠ BA-val. 
arisztotelész (12, 37, 63) Aριστοτέλης, ;( i. e. 384 – i. e. 322) a valaha is élt tudós gondolkodók egyik legnagyobbika, az ókori tudomány hatalmas összefoglalója, az európai tudománynak máig ható személyisége.
Arrow (12) Kenneth J. Arrow, közgazdász, matematikus, az 1972 évi Nobel-díj egyik kitüntetettje. Lehetelenségi tétele annak bizonyítása, hogy tisztességes választási feltételek mellett nem lehet egyértelmű döntést hozni több különböző, de egyenrangú értékek között.
asszociáció (12) fogalom-, gondolattársítás. Az agy működésének egyik legfontosabb jellemzője, az agyi mechanizmusok kutatásának egyik központi problémája.
átláthatóság l. áttekinthetőség, transparency
átviteli függvény (94) a rendszer bemenete és kimenete közötti átalakítást leíró törtfüggvény, amelynek számlálója a bemeneten érzékelt állapotokat, a nevezője a kimenet állapotait generálja. A két állapotnak a működés szempontjából kritikus, szélső értékeit a számláló gyökei, a zérusok és a nevező gyökei, a pólusok adják.
Banach-terek Banach Stefan (1892-1945) lengyel matematikus
bemenet és kimenet a rendszerek közötti, valamilyen ésszerű felbontásban tagolt módon elválasztó és összekötő jellemzők, jelek a rendszerfolyamat működési rányának szempontjából osztályozva. 
Bernoulli , Johann, (1667 – 1748) a tizennyolcadik század matematikájában meghatározó Bernoulli-család tagja, aki számos más eredménye mellett a brachystochron (l. ott) probléma felvetésével egyik elindítója volt a variációszámításnak.
Bernoulli testvérek a svájci eredetű Bernoulli családnak több generációban számos kiváló matematikus és természettudós tagja volt. Ezek közül emeljük ki a két testvért: Jacob Bernoulli (1654–1705; a Bernoulli számok névadóját és az egyik legrégebbi valószínűségszámítási mű, az Ars Conjectandi szerzőjét és Johann Bernoulli (1667–1748) nevét
Big Data (46, 53) A modern számítástechnikai eszközök fejlődése előtti időkben kezelhetetlen hatalmas adattömegek feldolgozási módszerei és ezekből következtetések levonása.
bijektív kölcsönösen egyértelmű leképezések halmazok között
biológia βίος,  élet,   λογία tudomány, kutatás. élettan, az életjelenségek tudománya
bizonytalanság nem pontosan meghatározott esemény, jelenség, érték. Legfontosabb és elméletileg legjobban kidolgozott kezelése a valószínűségszámítás, de több más megközelítése is van, ilyen a fuzzy halmazok fogalma, az evidencia és bizonyossági becslés módszerei. A  bizonytalanság lényge következtében nincs abszoéút érvényes számítása. A valószínűségeket a statisztika igyekszik  megközelíteni. 
Blaschke-szorzat komplex, analitikus függvény a nyitott körlemezben, amelynek itt mehatározott zérushelyei vannak. Az így képezett szorzatok adják a függvény olyan alakját, amelyben a rendszer folyamatát leíró átviteli függvény pólusai gyökökként szerepelnek és a  gyököktől való távolság abszolút értékei a rendszer szinguláris (pl. instabil) visdelkeésétől mért távolságot mtatják. A Blaschke szorzatok szoros összefüggésben állnak a Hrdy terekkel és így a modern szabályozáselmélet számítási eljárásaival. lascke osztrák matematikus (1885-1962) egyébként dicstelen pályát futott be.
Bode Az egy bementűre és kimenetűre egyszerűsíthető rendszerek viselkedésének jól áttekinthető grafikus ábrázolási eszköze, amely logaritmikus léptékben külön ábrázolja az a  frekvenciák függvényében az erősítést (amplitúdó válzozást) és a fáziseltólást. Hendrik Wade Bode amerikai mérnök alkalmaztata először a huszadik század harmincas éveiben.
Bolyai-Lobacsevszkij a nem- eukleidészi geometria megalkotói tiszteletére e geometriák neve  
brachystochron (85) βράχιστος χρόνος = legrövidebb idő. Annak a görbének a leírása, amelyen egy test a gravitáció hatására a legrövidebb idő alatt gördül le. J. Bernoulli ezt a problémát az Acta Eruditorumban az első nemzetközi tudományos folyóiratban publikálta és a kor legnagyobb matematikusai járultak hozzá a megoldáshoz.Ez a probléma és annak megoldási módja volt a variációszámítás és az optimalizási feladatok kiinduló  pontja
Cauchy Augustin Louis (1789-1857) a matematikai analizis modern tárgyalásmódjának megtermtője, francia matematikus. Hatalmas munkásságából  a rendszerelmélet többek között a Cauchy-sorozatok mehatározását használja (l.  Banach-terek)
cél (85) a rendszerek működési célját reprezentáló állapotleírás. l. optimalizálás
conservation (62) megőrzés
csillapítás jelek   amplitúdójának (nagyságának, erejének, hatásának) csökkentése
csoportelmélet (78) a matematikai struktúrák olyan kitüntetett fogalma, amely az algebrai műveletek tekintetében azonos tulajdonságú algebrai elemeket foglal össze és tesz alkalmassá egymás közötti transzformációkra. A csoportelmélet elsősorban Galois legendás alakjához fűződik, de az algebra fejlődésének számos nagy alakja formálta. A későbbi hozzájárulások közül kiemelkednek Klein geometriai és Lie algebrai eredményei, amelyek a mai rendszerelmélet alapmódszereivé váltak. A transzformációk eljárásai révén a csoportelméletnek kitüntetett szerepe van nemcsak a matematikában, hanem minden olyan tudományterületen és gyakorlatban, amely valamilyen szabályszerű átalakítással foglalkozik, így például a kémiában.
darwini (28)(1809-1882) A modern természettudományi gondolkodás legnagyobb hatású elindítója. Fő műve az evolúció elmélete. A fajok eredetének magyarázatán túl az elmélet megtermékenyítővé vált a jelenségek, rendszerek legszélesebb tartományaiban. 
Descartes , René, (42, 73, 80), (1596-1650) a felvilágosodás filozófiájának egyik legfontosabb elindítója, rendkívüli hatású, racionális gondolkodó, akinek a tudománytörténeti jelentőségű műve a geometria és a matematika új alapokon történt összekapcsolása, a róla elnevezett (karteziánus) koordináták és  mindezzel az analitikus geometria kezdete. 
Descartes-i koordináta ortogonális, derékszögű koordinátarendszer, amelynek mértékei a pontok távolságai
determinisztikus (88) oksági összefüggésekkel meghatározott folyamat
Diák (3) egyetemi alapfokon tanuló, vagy azt végzett (BA), ismeretszínvonalú és érdeklődő személy.
differenciálegyenlet (31, 50,72) a jelenségek változásai közötti összefüggéseket leíró matematika. Első alkalmazása a newtoni mechanikában a megtett út, a sebesség és a gyorsulás kapcsolatát írta le. Alapgondolata a változásoknak kis lineáris szakaszokra történő bontása és ezeknek az összefüggését számító eljárás. 
differenciálhatóság (50) folytonos folyamatok lineáris közelíthetősége, azaz minden pontjában az érintő és a következő pontok közötti különbség tetszőlegesen kicsi lehet
differenciáloperátor a differenciálszámítás szimbolikus jele és művelete
differenciálszámítás (85)  az Újkor gondolkodási forradalmának, a rendszerek szemléletének talán legjelentősebb módszere, a változásoknak kis, arányos lépésekre történő bontása és ennek olyan szimbolikus, általánosító eszközzé, a kalkulussá alakítása, amely mindenfajta  változás számítását lehetővé teszi. Bár sok nagy előd készítette elő és az utódok végtelen sora fejlesztette tovább, a tizenhetedik század két különleges óriása, Newton és Leibniz alkotta meg, versengve a proritásért. 
differentia specifica (12) valamilyen szempontok szerint hasonlónak ítélt csoportokon belül a  különbözőséget jellemző tulajdonság.
digitális számokkal leírt, jelzett forma, ellentéte az analóg, ami szavakkal, képpel, hanggal jelzi a jelenségeket. 
digitalizált (40,52) bármilyen formában mért és rögzített jelenségek átalakítása számrendszer szerint skálázottra. Az átalakított érték hűsége a skálázott mérték finomságától, sűrűségétől függ, így a folyamatos hangrögzítés a hangskála értékek beosztásától, a digitalizált kép a képfelbontás sűrűségétől (pixel, képelem/felület, színskálázás mértéke)
dimenzió (71,73,77) jelenségek, folyamatok meghatározásának legkisebb tényezőszáma. A kartéziánus koordinátarendszerben az egyes pontok helymeghatározásának szükséges skálaértékei. A köznapi helymeghatározásban a síkbeli két, a térbeli háromkoordinátás jellemzés, általánosítva viszont minden összefüggésben, kölcsönhatásban használt meghatározó, alapjellemző. A szó eredete a mérés, mérték fogalma.  
dinamika (14) a mozgás és annak viszonyainak  tudománya.  δύναμαι : képes vagyok valamire.
diszharmoniák nem egybecsengő, valamilyen sorrendből kiváló
diszkrét folytonosságtól elválasztott értékű jelenség, például mintavételezett. A diszkrét matematikához sorolják a gráfelméletet, a kombinatorikát, játékelméletet, algoritmusok elméletét, kriptográfiát, matematikai logikát, a halmazelméletet, számelméletet, az algebrát és a geometriának azon ágait, amelyek körülhatárolt alakzatokkal foglalkozik.
disszipáció szétoszlás, eltűnés.Az irreverzibilis, teljesen nem visszafordítható folyamatokban az energia (általában a hő) azon része, amely az átalakítás során elvész. A folyamat elvi foglalata a hőelmélet második főtétele. A disszipálás jellegzetesen entrópia növelő jelenség. 
disszipálás szétoszlás, eltűnés.Az irreverzibilis, teljesen nem visszafordítható folyamatokban az energia (általában a hő) azon része, amely az átalakítás során elvész. A folyamat elvi foglalata a hőelmélet második főtétele. A disszipálás jellegzetesen entrópia növelő jelenség. 
EEG (74) elektrokardiogram, enkefalográfia, a szív és az agy működésének regisztrálása.
egyensúly (25), (50, 59,61, 63) a rendszerek alaptulajdonsága, a különböző rendszerelemek összetartozó egységének teljessége.A fogalom alapja a különböző tárgyak sulyának mérlegszerű kiegyenlítődése, kiteljesedése az , anyag és energia, a gazdasági értékek, az elemi részecskék viszonyaiban és a világegyetem rendszer-teljességében vezérli a gondolkodást és az így leírt folyamatokat. 
egységsugarú kör (80, 94) a komplex sík olyan kitüntetett felülete és annak kerülete, amely a függvényinverzió alapja. A végtelen komplex sík az egységkörbe transzformálva jól számítható tulajdonságokat szolgáltat. Pl. Hardy-terek. Az egységkörnek egységgömb és további hasonló általánosítása szerepel a sokdimenziós feladatokban.
Einstein Albert (1879-1955) a jelenkori fizika és gondolkodás alakítója, a speciális és általános relativitás megalkotója
EKG (74) elektrokardiogram, enkefalográfia, a szív és az agy működésének regisztrálása.
ellipszis (78) l. kúpszeletek
energia (60,63) εν= be, έργον=munka. Munkavégző, változást előidéző képesség.   A testek fizikai tulajdonsága, amely a négy alapvető kölcsönhatásban érvényesül. Ezek: gravitációs, elektromágneses, gyenge és erős kölcsönhatások. A köznapi gyakorlatban elsősorban az első kettő szerepel, a második kettö az atomi világban és annak az első kettővel létesített kapcsolataiban.
entrópia (18,40,68) en = valamiben benne, tropé = transzformáció, átalakulás, fordulat) egy rendszer képessége arra, hogy önmagában átalakuljon. Ezért is jellemzi a hőtani és az információ-tartalmi átalakulásokat, azok lehetséges irányait;  fogalma a sokelemes rendszerek között uralkodó rendnek és rendezetlenségnek a mérőszáma.  A fogalom a hőtanban keletkezett, annak nyomán, hogy a molekulák rendezettsége az egyenletesség hogyan nő, vagy csökken a hőenergia átadásai során. 
epigenetika (67,69) az öröklődéses folyamatokat kiegészítő, módosító tényezők vizsgálata, a rendszeren kívüli, külső folyamatok befolyásának és örökölhetőségének kutatása. Elsősorban biológiai tudományterület, de általánosítható pl. társadalmi folyamatokra is. 
episztemológia  az ismeretek megszerzésének módszertana és e módszerek kritikája. ἐπιστήμη = tudás
Erlangen program (71) Felix Klein főműve, amelyben a csoportelmélet alapján rendszerbe foglalta a hagyományos és lehetséges új geometriákat. Ezzel megalapozta mindazt a terekkel kapcsolatos elgondolást és módszert, amit a modern rendszerelmélet alkalmaz és amiről ez az e-könyv is szól. Klein a művet erlangeni professzori beiktatására írta, bár nem ezt mondta el.  
érzésvilág (8) mindazok az érzelmi, hangulati hatások, amelyek az élőlények és elsősorban az ember döntéseit, cselekvési válaszait befolyásolják és legfeljebb minőségi megjelölésekkel illeszthetők be a folyamatok modelljeibe. Pl.: erős harag, nagy öröm, nyomasztó félelem, összpontosított figyelem.   
Escher Maurits Cornelis (1898-1972). Holland képzőművész, aki pályája során elsőször rovarokkal, majd építészeti elemekkel, elsősorban padlózatmintákkal foglalkozott és nagy életművében ezeket egyesítette elméletileg is jelentős, bonyolult geometriai kompoziciókban.
esztétika αἰσθητικός: érzékelő. A filozófia érzékeléssel, elsősorban a művek minőségi érzékelésével, a szépséggel és más minőségi jellemzőkkel foglalkozó ága.
éter ((63) mitológiai levegőszerű közeg, őselem, később az elektromágnses jelenségek feltételezett közege
etika (4) erkölcstan, ἦθος = szokás, jellem
eukleidész (i) (80, 94) Εὐκλείδης, alexandriai matematikus i.e. 300 táján. Elemek című munkáját tekintik a geometria alaművének. A mű összefoglalója az akkori geometriai tudásnak és máig ható kerete a tétel-bizonyítás módszertannak, így hatása a geomdetrián túl is terjed. Eukleidészhez kötnek számelméleti eredményeket is, elsősorban a particionálás módszereiben. A több mint kétezer éves geometriai erdmények és módszerek képezik az eukleidészi geometriát. A nemeukleidészi geometria tizenkilencedik századi kezdetei az eukleidészi ötödik posztulátum problémájából, a párhuzamosak definiciójából indultak ki. l. Bolyai, Lobacsevszkij
euleri Leonhard, (1707-1783) matematikus fizikus, a szentpétervári és a berlini iskolák nagy alakító személyisége, munkássága kiterjedt a számelmélet, a komplex függvénytan és a matematika számos más területére, hidrodinamikai és más mechanikai munkássága (pl. Kihajlás) máig jelenti tudományos alapjainkat
Euler Leonhard, (1707-1783) matematikus fizikus, a szentpétervári és a berlini iskolák nagy alakító személyisége, munkássága kiterjedt a számelmélet, a komplex függvénytan és a matematika számos más területére, hidrodinamikai és más mechanikai munkássága (pl. Kihajlás) máig jelenti tudományos alapjainkat
evolúció (23,28, 77)   (ex = ki,volvo = gördít) a változások összefüggő, folytonos folyamata, általában az egyszerűbbtől a bonyolultabb felé. Ez a e-könyv a darwini értelmezésre épül.
exponenciális ex ponere, kitesz, kitól. Kitevő. Olyan folyamatok, fűggvények, amelyekben a változó a hatványkitevőben szerepel. A negatív kitevő csökkenő folyamatot, a pozitív gyorsan növekvő folyamatokat jellemez, lezőkélnt az utóbbi értelemben használják. (exponenciális robbanás)
faktorizálás szorzatokkal részekre, tényezőkre bontás. 
fázisszög (41) összetartozó jelek egymásközti viszonya, hatások időbeli és térbeli eltéréseinek ábrázolása valamilyen koordinátarendszerben.
fekete doboz (48) a rendszer belső működésének ismerete hiányában olyan modell, amelyről csak a bemenet és a kimenet alapján tájékozódhatunk. 
Felix Klein , Felix (71)  (1849-1925) a csoportelmélet geometriai interpretációjának megalkotója, összefüggő rendszerbe alkotta a különböző, hagyományos és új geometriai térelméleteket és ezzel a mai matematikai gondolkodás egyik megalapítójává vált. Fő műve az Erlangeni program. 
félsík a végtelen komplex sík stabilis, vagy labilis folyamatokat leképező fele
felvilágosodás (73) a reneszánsz folytatásaként a tizenhetedik és  tizennyolcadik századnak máig ható eszmeáramlata, kritikai felszabadulás a korábbi korok társadalmi-gondolkodási kötelékeitől, mai értékrendszerünk és rendszerszemléletünk alapjainak eredete.
filozófia (1) a rendszertudomány felől tekintve az összefüggések keresése.
Fizikai modell rendszereknek hasonló viselkedésű fizikai elemekkel történő  leképezése.
flogiszton ((63) φλόξ=égés, az égésnek elsősorban a tizenhetedik században elfogadott téves magyarázata, amely szerint az égésnek külön anyaga van, amely z égehető anyagokban rejtőzik és az égésnél felszabadul.
fogalom (2) jelenségeket összesítő és jelképező megnevezés
folyamat a rendszerek változási menete
folytonos megszakítás nélkül működő
forrás bármilyen jelenség eredő, kiinduló állapota
Fourier , Jean-Baptiste Joseph (31) (1768-1830) a hővezetés tanulmányozása kapcsán fedezte fel a  róla elnevezett Fourier sorokat, azt a tényt, hogy valamennyi változást fel lehet bontani harmonikus összetevők végtelen sorára és ezzel megnyitotta a frekvencia elemzés matematikájának és fizikájának máig termékeny folyamatát. Felfedezője az üvegházhatásnak is.  
Fourier-Laplace  transzformációk az időben változó jelenségeknek a frekvenciatartományba történő átírása és ennek fordított művelete. A Laplace transzformáció a Forier transzformáció differenciáloperátoros alakja és ezzel a számításoknak algebrai egyenletekkel megoldó eszköze.
Fourier-sor a jelenségek felbontása és reprezentálása frekvenciaösszetevők sorában.
frakcionális transzformálás szorzatokra bontás
frekvencia (19, 31,74, 92) (frequens = számos, népes, zsúfolt) változó jelenségek gyakorisága
frekvenciák (19, 31,74, 92) (frequens = számos, népes, zsúfolt) változó jelenségek gyakorisága
frekvenciamenet jelenségek ábrázolása a frekvenciák függvényében.
fuzzy ködös. Bizonytalan határú, meghatározottségú jelenségeknek, halmazoknak anépszerű eszköze.  mennyiséget minőséggel leíró módszere. A bizonytalansági számítások egyik népszerű eszköze. Kapcsolata a valószínűségszámítás egyes értelmezéseivel vitatott.  
Galilei Galileo (125) (1564-1642) A reneszánsz tudománynak, a megfigyeléseken alapuló kutatásnak legendás alakja. Különösen jelentősek voltak csillagászati és általános mozgásbeli megfigyelései, egyik ihletője a newtoni szemléletnek.
Galois Évariste (1811-1832) Húszévesen párbajban meghalt zseniális matematikus, aki a negyediknél magasabbfokú egyenletek gyökeinek tanulmányozásából kiindúlva megalkotta az absztrak algebra egyik alapját, a csoportelméletet, az azonos műveletekkel kezelhető problémák közös elméletét.
Galois-i csoportelmélet Évariste (1811-1832) Húszévesen párbajban meghalt zseniális matematikus, aki a negyediknél magasabbfokú egyenletek gyökeinek tanulmányozásából kiindúlva megalkotta az absztrak algebra egyik alapját, a csoportelméletet, az azonos műveletekkel kezelhető problémák közös elméletét.
Gauss Johann Karl Friedrich (1777-1855) Pricess Mathematicorum, amatematika fejedelmeként elismert matematikus, természettudós, csillagász. Úttörő a matematika számos ágában, így a számelméletben, analizisben, differenciálgeometriában. Jelentős felfedezésekhez jutott a csillagászatban, a mágnesesség és optika kutatásában. Volt gyakorlati geometer és ennek fontos tudósa. Szerepe a nemeukleidészi geometriák gondolatvilágában vitatott. 
genetika (69) γένεσις=eredet. Biológiai örökléstan, álatalánosítható fogalom elsősorban társadalmi kérdésekben.
genus proximum (12) egy jelenség valamilyen szempont szerinti csoport besorolása során a legközelebbi csoport megnevezése. A legközelebbi csoport besorolása általában valamilyen hierarchikus, egymást fokozatonként befoglaló rendben történik. l. hasonlóság   
geometria (13)  az alakzatok elvont tulajdonságainak, összefüggéseinek tudománya, így a matematika önálló ága. A szó eredete a földmérésből származik.
gnomonikus (75) γνῶσις = tudás.  Poláris síkvetület, a térképészetben a repülési útvonalak hosszát reprezentáló ábrázolás 
Gram-mátrix lineáris terekben vektorok belső szorzataiból képzett mátrix, amely a kovariancia, tehát az egymásra ható viselkedés jellemzőit adja, így a vektorok egymástól való függetlenségét, a szabályozáselméletben a szabályozhatóság és megfigyelhetőség alapösszefüggéseit.
Guru (3) a rendszerekkel magas fokon, kellő matematikai alapismeretekkel rendelkező személy, PhD és doktori szinten gondolkodó olvasó.
H_2 a modern rendszerelméletben a rendszer minsőégi viselkedésének integrált mértéke, a Hardy térben reprezentált rendszer normája
H_inf a Hardy-térben számított norma, számításának alapja a jelenség négyzetes integrálja
halmaz matematikai fogalomként valamilyen tulajdonság szerint csoportos elemek összessége
hálók (net)  általános gráf fogalom hurkolt rendszerekre. a logikai háló több hatás figyelembevételére szolgál, általában grafikusan is reprezentált összefüggés
hamilton , William Rowan(31,63, 86) (1805-1865) ír matematikus és fizikus. A newtoni mechanika egységes és általános matematikai reprezentációjának megalkotója. Egyenletei a dinamikus jelenségek legszélesebb körének számítási alapjai, így a rendszerelméletben, ezen belül a modern szabályozáselméletben és a kvantumelméletben egyaránt. Jelentős volt optikai és csillagászati munkássága, megalkotta a quaterniók fogalmát, azoknak a komplex négyeseknek a dinamikáját, amelyek a mai kvantumfizikában nyertek alapjelentést. 
Hamilton egyenletek képletek, magyarázat, külön
Hankel Hermann (1839-1873) német matematikus, aki számos kortárs nagysággal dolgozott együtt, különösen jelentős a munkássága a lineaáris algebrában.
Hankel-mátrix mátrixkép, a főátlóra szemmetrikus mátrix, amely így a folyamatokat visszavetííti a múltra és ezzel rejtett Markovfolyamatként számítási alapot ad az állapotmátrix meghatározásásához
Hardy (80, 82) Godfrey Harold  ( 1877 –  1947) brit matematikus, jelentős munkássága volt a számelméletben és az analizisben. Számelméletben legendás az együttműködése Ramajunan hindu matematikussal, aki “megálmodta” tételeit. Sokat idézett írása a matematika szépségéről, a matematikusok érdeklődésének ideáljáról. Riesz Frigyes nevezte el róla azokat a modern rendszerelméletben gyakorlati jelentőségű tereket, amelyek a komplex analizisben a holomorf (azaz a komplex térben komplexen differenciálható)szabályozások minőségi normáit számítják.
Hardy-terek a modern rendszerelméletben az analitikus függvényekkel reprezentált folyamatok véges mértékű tere, amely izometrikusan megjeleníthető a frekvencia és az időtérben, így különösen alkalmas számítási alapnak a rendszer stabilitásának, a stabilitás robusztus tartományainak, optimális viszonyainak meghatározásásra.
harmóniá (24) (harmonia = megegyezés, összhang)a
háromdimenziós gyártó technológiák (33) a tintasugaras nyomtató ötletét és technikáját felhasználó gyártási eljárás. Az adagoló sugár olyan anyagot rak rétegesen a gyártási felületre, amely a sugár számára kellően folyékony, kilövelve gyorsan szárad és kötődik és tartalmazza a gyártandó test anyagát, általában  műanyagot, fémet. Kisérleteznek biológiai anyagokkal, sejtekkel is. 
Harvey , William (37) (1578-1657) angol orvos, sebész. nevéhez fűződik a vérkeringés leírása. Több elődje is volt, vélemények szerint arab orvosok már az európai középkor idején is ismerték.
hatásfok a rendszerbe táplált és eredményül kapott energia, mumka viszonya
Hilbert terek skalárszorzatos vektortér, azaz olyan tér, amelyben a norma skalárszorzatokkal teljesen meghatározható. A teret Neumann nevezte el Hilbertről és az ő munkája alapján lett a kvantumelmélet egyik fontos számítási tere.
hiperbolák (78) kúpszeletek alkotásának egyik metszete, a kettős kúpon olyan síkkal, amely mindkét kúpon a csúcsot elkerülve halad át. Az ilyen felületeken a geometria, és ezen belül az egy ponton áthaladó egyenesek az eukleidészi síktól eltérő tulajdonságokat mutatnak, megváltoztatják a párhuzamosság fogalmát és a háromszögek szögösszegét. Ezek a hiperbolikus felületek nagy szerepet kaptak az einsteini gravitációs világképben, de megnyitották a matematika geometriai vonatkozásainak több más perspektíváját is. 
hiperbolikus (78) kúpszeletek alkotásának egyik metszete, a kettős kúpon olyan síkkal, amely mindkét kúpon a csúcsot elkerülve halad át. Az ilyen felületeken a geometria, és ezen belül az egy ponton áthaladó egyenesek az eukleidészi síktól eltérő tulajdonságokat mutatnak, megváltoztatják a párhuzamosság fogalmát és a háromszögek szögösszegét. Ezek a hiperbolikus felületek nagy szerepet kaptak az einsteini gravitációs világképben, de megnyitották a matematika geometriai vonatkozásainak több más perspektíváját is. 
hiperbolikus függvény a trigonometrikus függvényekhez hasonlóan meghatározott függvények, amelyek azonban nem kört, hanem hiperbolát definálnak. Jelölésük is hasonló: sinh, stb. Fontos szerepet töltenek be fizikai folyamatok leírásában, első ilyen alkalmazásuk a láncgörbe, vagy kötélgörbe leírása volt. 
hiperbolikus geometria Nem eukleidészi geometria, amelyben a párhuzamosoknak csak a végtelenben történő találkozási posztulátuma nem érvényesül. Elsősorban Bolyai és Lobacsevszkij nevéhez fűződik, de előttük és főleg később számos fontos eredmény született a hiperbolikus geometriákkal kapcsolatban.
hipermátrix olyan mátix, amelynek az elemei is mátrixok. Különösen fontosak részekre bontott és kapcsolt elemekkel összefüggő folyamatok leírásánál. 
hiperstabil a rendszer parametereinek széles tartományában stabil 
holisztikus (21)holos = egész, olyan nézet, amely a vizsgált rendszert a maga egészében, összefüggéseiben szemléli, pl. az orvos specialista a beteg   minden egyéb állapotát is figyelembe veszi.
holografikus a fény hullámtermészetét és interferencia jelenségeit felhasználó képalkotás, amely lehetővé teszi háromdimenziós kiolvasó megjelenítést. Az eljárás neve is onnan származik, hogy a tárgyakról vetített fényhullám a teljes felületet egyszerre képezi le. Széleskörű alkalmazását a feladatnak elve megfelelő koherens, állandó fáziskülönbségű fény, a lézerek alkalmazása tette lehetővé. A holográfia Gábor Dénes Nobel-díjjal elismert eredménye.
holomorf azonos, vagy hasonló formájú
holomorfizmus azonos, vagy hasonló formájú
homogenitás egyneműség, általában, vagy valamilyen szempont szerinti azonosság (genus: nem-főnév)
homológia (17), (47)  , λέγω mondom –ból λόγος = beszéd, vélemény, valamilyen tudománynak, rendszernek a rendje, a teológiákban az Ige. Az algebrában és főleg a geometriában azonos tulajdonságok törvényszerű  jellemzője. 
homológiáról (17), (47)  , λέγω mondom –ból λόγος = beszéd, vélemény, valamilyen tudománynak, rendszernek a rendje, a teológiákban az Ige. Az algebrában és főleg a geometriában azonos tulajdonságok törvényszerű  jellemzője. 
homolosine (75) a Mercator-térképek torzítását elsősorban szinusos transzformációkkal kompenzáló, egyenlő terület-ábrázolásra törekvő térkép, némileg hasonlóan a leválasztott narancshéj  kisimításához. John Paul Goode (1862–1932) amerikai térképészhez fűződik.
homomorfizmus (17), (47) l. hasonlóság.  ὁμός = ugyanaz, azonos,  μορφή = alak, forma.
hőmozgás Brown-mozgás, az atomok és molekulák véletlen jellegű mozgása hőenergia hatására
hőtan (68) termodinamika
húrok (42) l. Püthagorasz
Huyghens Christiaan (1629 –  1695) a tizenhetedik század egyik legnagyobb, holland természettudósa, az ingaóra és más óraszerkezetek megalkotója, csillagász, számos égitest felfedezője, úttörő a valószínűségelméletben, a mechanikában és az optikában.
identifikáció rendszerek jellegének, állapotainak, jellemzőinek meghatározása, ennek matematikai. számítástecnikai módszerei.
identifikál rendszerek jellegének, állapotainak, jellemzőinek meghatározása, ennek matematikai. számítástecnikai módszerei.
időtartomány a rendszerek időbeli viselkedésének leírási tere
infinitézimális finis: vég szóból, a végtelenül kicsiny részekre bontott állapot és ezzel a differenciál- és integrálszámítás alapgondolatának jelzője.
információ elmélet (68) közlések, jelek továbbításának, feldolgozásának elmélete. Matematikai, filozófiai,társadalomtudományi,  elektrotechnikai és egyéb technikai tudományterületek tárgya. 
input-output . A rendszerek valamilyen módon meghatározott határjelei.
intenziók szándék, szubjektív tényezők figyelembevétele a nemmonoton logika eszközeivel
inverz fordított érték: szorzata az eredeti értékkel az egység. 
irányítás (34, 84) a szabályozás és vezérlés összekapcsoló megjelölése. Erősen nyelv- és szakmai csoportfüggő meghatározás.
irányíthatóság ((89) annak kritériuma, hogy egy rendszer pillanatnyi állapotából valamilyen cél felé elmozgatható legyen.
irreverzibilis (65,88) nem megfordítható folyamatok. Kedvenc példa a tojás-rántottáé
ismeretelmélet a filozófia azon ága, amely az ismeretek megszerzésének módjaival, kritikájával foglalkozik
izometrikus azonos mértékű, transzformációban mértéktartó (izos: azonos)
izomorf azonos formájú
Jacobi-egyenlőség képlet a Lie algebrákban a nyugalmi állapot követelményeit kifejező összefüggés, amelyben az algebrai képletek permutációinak összege zérus, az elemek (az itt használt algebrai kifejezések) differenciális változása egymást kompenzálja. Bináris szorzási és összeadási műveletekkel egy S algebrában: (126)
játékelmélet Intelligens döntéshozók érdekütközésének  és együttműködésének matematikai modellelmélete. A tudományterület elindítója Neumann János egy 1928-as publikációja volt.
jel (41) minden, a folyamatokból származó, a folyamatokat összekötő és valamilyen módon mérhető, érzékelhető valóság. Egyik legáltalánosabb fogalmunk.
Kalman (89) (Kálmán Rudolf) (1930-) a ma használatos szabályozáselmélet és technika mestere, a szabályozandó elemek zavarszűrése elméletének megalkotója. Ma gyakorlatilag valamennyi szabályozandó eszközünk tartalmaz ilyen, vagy ennek származékának tekinthető szűrőt. Elméleti munkásságának teljességét adja a szabályozhatóság és megfigyelhetőség matematikai definiciója.   
Kálmán (89) (Kálmán Rudolf) (1930-) a ma használatos szabályozáselmélet és technika mestere, a szabályozandó elemek zavarszűrése elméletének megalkotója. Ma gyakorlatilag valamennyi szabályozandó eszközünk tartalmaz ilyen, vagy ennek származékának tekinthető szűrőt. Elméleti munkásságának teljességét adja a szabályozhatóság és megfigyelhetőség matematikai definiciója.   
Kalman-szűrő a rendszerek állapotát folyamatosan megfigyelő algoritmus, amely ezekből a megfigyelésekből folyamatos statisztikákat készítve választja el a rendszer működésével kapcsolatos és a zavarásokra utaló információkat. Ezt az eredményt a rendszer szabályozására visszacsatolva kapunk a változó viszonyoknak megfelelő működést. A szűrőt először repülő testek irányításához használták, de ma már, a jelfeldolgozási eszközök fejlődése révén a sabályozandó rendszerek többségében alkalmazzák.
Kálman-szűrő a rendszerek állapotát folyamatosan megfigyelő algoritmus, amely ezekből a megfigyelésekből folyamatos statisztikákat készítve választja el a rendszer működésével kapcsolatos és a zavarásokra utaló információkat. Ezt az eredményt a rendszer szabályozására visszacsatolva kapunk a változó viszonyoknak megfelelő működést. A szűrőt először repülő testek irányításához használták, de ma már, a jelfeldolgozási eszközök fejlődése révén a sabályozandó rendszerek többségében alkalmazzák.
Kalman-szűrők a rendszerek állapotát folyamatosan megfigyelő algoritmus, amely ezekből a megfigyelésekből folyamatos statisztikákat készítve választja el a rendszer működésével kapcsolatos és a zavarásokra utaló információkat. Ezt az eredményt a rendszer szabályozására visszacsatolva kapunk a változó viszonyoknak megfelelő működést. A szűrőt először repülő testek irányításához használták, de ma már, a jelfeldolgozási eszközök fejlődése révén a sabályozandó rendszerek többségében alkalmazzák.
karakterisztikus egyenlet polinom differenciálegyenletek és hasonló szerkezetű algebrai egyenletek gyökeit meghatározó egyenlet. A rendszerelméletben elsőrendű szerepet játszó, analitikus, tehát Taylor sorba fejthető, sokszorosan differenciálható folyamategyenletek megoldási útja. 
kartéziánus (80) Descartes nevének latin változatából a tőle származó fogalmi kör. A geometriában a derékszögű koordinátarendszer.  
kartéziánus, ortogonális (80) Descartes nevének latin változatából a tőle származó fogalmi kör. A geometriában a derékszögű koordinátarendszer.  
kaszkád szabályozás lépcsőzetesen szakaszolt rendszerek szabályozása. A só eredete a vízesésre és általában az esésre vezethető vissza
kauzalitás oksági elv. Rendszereinkben annak rögzítése, hogy a jelen állapot függ korábbi állapotoktól, de a jövőt csak korlátoltan befolyásolja
keretek intelligens rendszerek kezelésében meghatározott tulajdonság és egyéb kapcsolati jellemzők meghatározott strktúrája
kognitív tudományok a megértő agyműködést tanulmányozó interdiszciplináris tudomány. Pszichológia, szociológia, nyelvészet, számítógép-tudomány, biológiai agykutatás eredményeit igyekszik szintetizálni
komplex összetett. A matematikában a mennyiségek, értékek, jelek nagyságát és irányát összekapcsolva kifejező rendszerek. A komplex síkábrázolásban a valós és képzetes tengelyek koordinátai. A dinamikus rendszerekben az irány változását az idő, illetőleg a frekvencia függvényében adják meg. 
komplex félsík (41, 96) a valós és a képzetes koordináták által leírt folyamatábrázoló sík. A komplex szó és a kétfajta számfogalom utal mindazon jelenségek reprezentálására, amelyeket kettős kapcsolódások írnak le. Ilyen kettős kapcsolódás a jelenség amplitúdójának, nagyságának és eltolódási fázisviszonyainak, frekvencia összetevőinek és vektormennyiségeknek az  ábrázolása. 
komplex számsík (41, 96) a valós és a képzetes koordináták által leírt folyamatábrázoló sík. A komplex szó és a kétfajta számfogalom utal mindazon jelenségek reprezentálására, amelyeket kettős kapcsolódások írnak le. Ilyen kettős kapcsolódás a jelenség amplitúdójának, nagyságának és eltolódási fázisviszonyainak, frekvencia összetevőinek és vektormennyiségeknek az  ábrázolása. 
koncentrált paraméterű általában térben elosztott rendszer medellezése egy, jellegzetes pontjába való összevonássa. Lgejellemzőbb példája fizikai tömegek összevonása súlypontjukba.
koordinálás jeleknek, jelenségeknek meghatározó jellemzőkkel való ellátása. Elemi metaforája az útvonalaknak távolságmértékekkel történő meghatározása. 
koordinátarendszer (31,75) rendszer geometriai alakzatok, kiindulással, pontok helymeghatározására. A terekkel kapcsolatos általánosítások során fejlődött a földrajzi helymeghatározás alapján és így számos történelmi előzménye van. A mozgás tanulmányozásának matematikai reprezentációja során alakult, elsősorban Fermat és Descartes munkásságával. A derékszögű koordinátarendszer matematikai geometriája kartéziánus rendszerként szerepel az irodalomban. 
koordinátázás (42, 71, 73) A mennyiségeknek és az azokból származtatott szimbolumoknak valamilyen rendezésre és kombinálásra alkalmas művelete ezeknek megfelelő koordinátarendszerben. Az algebra hiteles művelőinek véleménye szerint ez az algebra lényege.
koordinátázó (42, 71, 73) A mennyiségeknek és az azokból származtatott szimbolumoknak valamilyen rendezésre és kombinálásra alkalmas művelete ezeknek megfelelő koordinátarendszerben. Az algebra hiteles művelőinek véleménye szerint ez az algebra lényege.
kovarianciá egymástól különböző váltoól együttmozgása. Számítása az alapértékektől történő elmozdulások szorzatával történik, a statsiztika és a valószínűségszámítás feladatköreiben.
krétai hazug (9) a krétai Epimenidésznek tulajdonított paradoxon: minden krétai hazudik, mondja egy krétai. A paradoxon sokféle formában megjelenik a filozófiában, Gödel is úgy hivatkozik erre, hogy ez nemteljességi tételének gondolati elődje. 
kúpszeletek (78) a kúp és kettős kúp síkokkal történő metszésének alakzatai, a parabolák, az ellipszisek, a hiperbolák és az ellipszisnek a kúp alapjával párhuzamos formája, a kör. 
kvantumelmélet (71, 86) a mai fizikának az az ága, amely hagyományos eszközökkel történő megfigyelés mértéktartománya alatti jelenségeket vizsgálja és magyarázza. Kiindulása az a  megfigyelés volt, ami szerint egyes korábbi mérték alatti jelenségek nem folytonosan, hanem lépésenként kvantálva változnak. A kvantumelmélet foglalkozik az anyagi és hullámjelenségek azonossági viszonyaival, az elemi szintű összefonódás jelenségeivel, amelyek a távközlés jövője szempontjából is ígéretesek, az extrém fizikai viszonyok, így az abszolút zérus hőmérséklet és vákuum környezetének jelenségeivel, azzal a mikrovilág képpel, ami a határozatlansági relációval  a mai fizika mély alapja.
kvantumjelenség (71, 86) a mai fizikának az az ága, amely hagyományos eszközökkel történő megfigyelés mértéktartománya alatti jelenségeket vizsgálja és magyarázza. Kiindulása az a  megfigyelés volt, ami szerint egyes korábbi mérték alatti jelenségek nem folytonosan, hanem lépésenként kvantálva változnak. A kvantumelmélet foglalkozik az anyagi és hullámjelenségek azonossági viszonyaival, az elemi szintű összefonódás jelenségeivel, amelyek a távközlés jövője szempontjából is ígéretesek, az extrém fizikai viszonyok, így az abszolút zérus hőmérséklet és vákuum környezetének jelenségeivel, azzal a mikrovilág képpel, ami a határozatlansági relációval  a mai fizika mély alapja.
kvaterniók egymással összefüggő jelenség-négyesek ábrázolása, a komplex reprezentáció megkettőzése. Elsősorban a forgás koordinázását solgálta, további alkalmazása akvantumjelenségek számítástechnikai lehetőségeivel kapcsolatos, a fotonok kvantumtulajdonságainak egyidejű felhasználásával. Az ötlet Hamiltonnak egy dublini folyóparti sétáján jutott eszébe és ott rögítette egy kőbe karcolva. Ugyanebben az időszakban más szrzőknek is voltak hasonló ideái.
labilis nem stabilis, kis hatásra kimozdítható nyugalmi állapotából
labilitás nem stabilis, kis hatásra kimozdítható nyugalmi állapotából
Lagrange , Joseph-Louis (85, 86) (1736-1813) olasz-francia matematikus, a variációszámítás legfontosabb alakja, a Lagrange multiplikátorok módszerének kidolgozója, a newtoni mechanikának variációs problémaként átírója és ezzel a modern fizikát is meghatá rozó hamiltoni szemlélet elindítója.
Laguerre-polinomok másodrendű lineáris differenciálegyenletek, amelyek a rendszerek modellezésében és elemzésében a négyzetes értékeléseknél szerepelnek
Laplace (31) Pierre-Simon (1749-1827) matematikus és csillagász. alapvető munkássága átalakította a mechanika hagyományos szemléletét, a differenciáloperátorok szerepét. Hozzá fűződik a Laplace transzformáció, a rendszerek matematikai reprezentációjának és számításának egyik fő eszköze. Nagy szerepe volt a statisztikában, a bayesi interpetáció kidolgozásában. A csillagászatban számos eredmény medllett elsőként utalt a fekete lukak lehetőségére. 
Laplace-transzformáció az idő- és a frekvenciatartományok közötti, komplex változós transzformáció, amely az állandó együtthatójú differenciálegyenlet formában leírt folyamatok elemzésére használatos. A lineáris tulajdonság révén a differenciálegyenlet forma helyettesíthető algebrai egyenletekkel és ez az alapja a gyökök, a rendszerviselkedés szempontjából elsőrendű értékek: a zérusok, illetőleg pólusok számításának. A konvolúciós tulajdonság egyszerűsíti a rendszerelemek egymásrahatásának, soros és párhuzamos kapcsolásának számítását.
Lebesgue Henri (1875-1941) francia matematikus, legfőbb munkája az integrálás elméletének minden kédéses esetre történő kidolgozása, ezzel kapcsolatban a mértékek elméletének kiterjesztése
Lebesgue-terek a különböző útvonalmértékekre kiterjesztett Banach terek, normált eukleidészi terek. A fogalmak elsősorban Riesz Frigyesre térnek vissza. Általában l-tereknek jelölik
Lie Marius Sophus (1842-1899) norvég matematikus,a csoportelméletben a transzformációs csoportok és ebben az egyensúlyi viszonyokat kifejező, antikommutatív algebrák megalkotója
Lie csoport a Lie algebrákkal jellemezhető transzformációs csoportok
lineáris (54, 55) arányos változás, a jelenségek többszöröse a hatások ugyanilyen arányú változásával jár. Több lineáris hatás egyszerűen adódik össze. (szuperpozició)
lineáris differenciálegyenletek történő modellezésnél a zérusok és pólusok a differenciálegyenlet megoldásának szélső értékei, a bemeneten az az állapot, amikor a legnagyobb hatás sem tud elmozdulást indítani, a rendszer végtelen tehetetlenséget mutat, a kimeneten pedig a legkisebb hatás is olyan elmozdulást, ami a rendszeren belül nem megállítható, a rendszer elveszti stabilitását. 
linearitás linea: vonal, azaz egyenes vonalszerű viselkedés, legfőbb tuladonsága az additivitás, az elemek egyszerű összegezhetősége.
linearizálás (67) közelítő eljárás, a folyamatok arányos és összegezhető viselkedésének megvalósítására, illetőleg az így egyszerűsíthető számításokra.
logika (27) λóγος, beszéd, beszélgetés, később a teológiában az Ige
logikai (27) λóγος, beszéd, beszélgetés, később a teológiában az Ige
logikai függvények olyan függvények melyben a változók közötti összefüggéseket logikai műveletek írják le
lokátor tárgyak helyét, mozgását meghatározó eszközök, amelyek rádióhullámok, hanghullámok, optikai hullámok kibocsátásval működnek, ezek visszaverődését mérik. A közegektől, a tárgyaktól, a távolságoktól és egyéb körülményektől függően a beredezések különösen széles tartományát öleleik fel, a mikroszkópiától a csillagászatig. A visszaverődéseket a berendezések általában háromdimenziós képekben dolgozzák fel. Kezdeben haditechnikai eszköz volt, de ma már a meghatározandó feladatok áttekinthetetlen sokaságában kapnak alkalmazást.
Manhattan-lépték távolság mérték a New-York-i Manhatten háztömbökön alapuló utca elrendezésen. 
matematikai modell bármilyen rendszer leírása a matematika eszközeivel. Ezek a leírási módszerek adják a rendszertudomány általánosságának lényegét.
MATHEMATICA (87) Stephen Wolfram (1959-) által 1988-ban elindított negyedik generációs matematikai műveleteket, algoritmusokat, grafikus reprezentációt automatizáló programnyelv.
MATLAB (87) Az 1984-ben Jack Little és Cleve Moler által az Egyesült Államokban elindított MathWorks társaság terméke, egy negyedik generációs, folyamatokat leíró és megjelenítő nyelv, amely a verbálisan megnevezett műveleteket digitális eljárásokká fordítja. Speciális folyamatreprezentáló termékük a Simulink. 
mátrix-eljárások mennyiségek, függvények, matematikai kifejezések téglalap alakú struktúrában történt elhelyezése. Kibontása alineáris algebra módszereit követi, a feladatcsoortokhoz alkalmazott eltérésekkel. A lineáris algebrával leírható, közelíthető rendszermodellek alkotásának, elemzésének és működtetésének legfőbb eljárásai-
Maxwell , James Clerk (31,60) (1831-1879) A mai elektrodinamika megalkotója. Egyenleteiben összefoglalta az elektromosság és mágnesesség valamennyi alapösszefüggését, kimutatta a két tér kölcsönösségét és hullámtermészetét. Megalapozta a kinetikus gázelméletet. 
Maxwell egyenlet (31)
Mayer (60) (1814-1878)  A hőenergia természetének úttörő kutatója, a mechanikai és a hőenergia egyensúlyainak felfedezője, a termodinamika első főtétele kiinduló fogalmazója.
megfigyelhetőség (89) annak kritériuma, hogy egy rendszer viselkedése a pillanatnyi állapotból visszaszámítható a vizsgált hatások kezdetéig. Ez feltétele annak, hogy a rendszer korábbi története alapján zavarszűrhető és szabályozható legyen.
megmaradás (60,61,62) az energia megmaradása valamilyen formákban minden átalakulás során 
Mercator (75) , Gerardus (1512-1594) filozófus, matematikus, térképész. Nevezetes a hengeres vetítésű térképe, amely a hajózás céljait szolgálta azzal, hogy egyenesvonalú, szögtartó útvonalakat ábrázolt. Ezzel a valódi mértékek az egyenlítőtől a sarokig úgy torzultak, hogy a sarkok felé a területek a valóságosnál nagyobbak, az egyenlítő felé kisebbek lettek.
mérték (36, 39) a jelenségek jellemző mérhető tulajdonsága, pl. villamos feszültség, hőmérséklet.
mértékei (36, 39) a jelenségek jellemző mérhető tulajdonsága, pl. villamos feszültség, hőmérséklet.
mesterséges intelligencia (MI) (27, 103) minden olyan rendszer szabadon értelmezett gyűjtőfogalma, amely az emberi gondolkodást igyekszik gépi úton leképezni. Így egyaránt használják viszonylag egyszerű logikai műveletsorokra, de  bonyolult gondolkodási feladatoknak az emberi képességeket meghaladó programokra, agyi működések leképezésére, sőt az embert minden tekintetben felülmúló gépek fantázia szüleményeire is. Önállóan művelt részterületei: alakfelismerés, robotok, természetes nyelvek megértése, gépi fordítás, gondolkodási játékok, gépi tanulás. 
mesterséges intelligenciá (MI) (27, 103) minden olyan rendszer szabadon értelmezett gyűjtőfogalma, amely az emberi gondolkodást igyekszik gépi úton leképezni. Így egyaránt használják viszonylag egyszerű logikai műveletsorokra, de  bonyolult gondolkodási feladatoknak az emberi képességeket meghaladó programokra, agyi működések leképezésére, sőt az embert minden tekintetben felülmúló gépek fantázia szüleményeire is. Önállóan művelt részterületei: alakfelismerés, robotok, természetes nyelvek megértése, gépi fordítás, gondolkodási játékok, gépi tanulás. 
metabolizmus μεταβολή: változás (együvé dobás), az élő sejtek közötti kémiai átalakító mechanizmus, általánosítva minden tartalmi lényegbeli átalakítás.
metaforá (6) μεταφορά – átvitel, jelenségeknek egy másik, hasonlóval történő, általában képi magyarázata. 
metamorfózis ((61) μεταμόρφωσις = átalakulás, μετα= közben, μορφή=alak 
minőség rendszerjellemzők általános fogalma, pl. Pontosság, beállási sebsség, költség. A stabilitást, mint alapkövetelményt álatalában külön kezelik.
mintavételezés (53) a rendszer állapotainak mérése időszakonként, vagy más tényezőktól függően, nem folytonosan történik
modalitás (27) modus=mód, eljárás menete. Azoknak a következtetési feladatoknak a meghatározója, amelyek valamilyen járulékos körülménytől függenek. Ilyenek az időbeli korlátok, személyes és csoportvélemények, véletlen hatások, egyéb fizikai korlátozó, befolyásoló viszonyok, feltételezések. Körülményrendser a nem monoton logikákban.
modell rendszerek leírása a rendszertől eltérő eszközökkel, így matematikai reprezentációval, fizikai kicsinyítéssel, egyes részek körülmények elhagyásával, hasonló viselkedésű ismertebb rendszerekkel. A modell korlátozottan képviseli a vizsgálandó rendszert, ezért a hatékonyság ellenőrzéss külön vizsgálatot koövetel.
Möbius (80, 81, 82) August Ferdinand (1790-1868) a projektív geometria és topológia egyik úttörője. Nevéhez fűződik a Möbius-szalag és a rendszerelméletben különösen jelemtős Möbius transzformáció, amely a forgatás és nyújtás-zsugorítás csoporttulajdonságaival tesz lehetővé nagy gyakorlati jelentőségű transzformációkat.
Möbius transzformáció alakzatoknak ineáris transzformációja, nyújtás, zsugorítás, forgatás. 
negatív félsík l. komplex változó
negatív visszacsatolás l. visszacsatolás
nem monoton logikák az egyszerű logikai kapcsolatokat módosító rendszer, a logikai láncba bekapcsolt, általában szintén logikai és esetleg valószínűségi eszközökkel működő, az adott változásokat, viszonyokat, modalitásokat, intenziókat  jellemző  eszközökkel.    
nemlineáris (54) lineáristól eltérő, a hatások nem arányosan változnak és nem adódnak egyszerűen össze
neurális (12) idegrendszerbeli. Így elsősorban az biológiai  idegrendszerre vonatkozó jelző, amit annak feltételezett működési elvéből egyszerűsített gépi kapcsolatok modellezésére is alkalmaznak. (neurális hálók)  
neurális háló nagyon egyszerüsített, idegrendszert modellező számítógépes strukiura, amely elsősorban tanulási feladatokat lát el.
neurológia az idegrendszer biológiai tudományterülete
Newton (i) (86) Isaac,(1642-1726) az újkori természettudományi gondolkodás meghatározó, legendás alakja, a ma is használt mozgás- és változásszemlélet és technika megalapozója.  
newtoni a newtoni gondolkodásra utaló jelző, amely vonatkoztat a mozgásnak, mint alapjelenségnek a metaforikus felhasználására, a dinamikus jelenségek matematikai modellezésére elsősorban differenciálegyneletek formáiban, továbbá a fénynek, mint korpuszkuláris jelenségnek a felfogására.
Noether, Emily Amalie Emmy (1882-1935) az absztrakt algebrának és elméleti fizikának különösen nagyjelentőségű, meghatározó személyisége
normá (39, 44) a jelenségek valamelyik tulajdonságának mértéke, mérési eredményekből számított tulajdonságjellemzője, e jellemző valamilyen szempontból meghatározott alapértéke. Így a hőmérséklet egyik normája a fagypont, a fűtési folyamatok egyik normája a napi középhőmérséklet.
nyelő a forrásnak ellentéte, azaz egy zárt görbével határolt felületen elvesző, eláramló, általában enegia-jellegű, vagy energiával kapcsolatos folyam. Az eredeti matematikai-fizikai kép a Gauss-Stokes képletekkel leírt jelenség, a zárt görbe belsejéből, illetve belsejébe áramló folyamatokra, amelyeknek az összege nyugalmi állapotban zérus. A szabályozáselméletben ilyen szerepe van a komplex síkon a visszacsatolást reprezentáló  -1 pont környezetének.
Nyquist Harry (1889-1976), svéd származású amerikai hiradástechnikai mérnök, aki alapvető hozzájárulásokkal erősítette a Bell laboratorium úttörő tevékenységét, elsősorban a termikus zajok problémáiban és főleg a visszacsatolásos szabályozás elméletében. Ez utóbbiban elért eredményeiért nevezték el a polárkoordinátákban ábrázolt amplitúdó-frekvencia reprezentációt Nyquist diagrammnak. 
ok (69, 77) a filozófia és a köznapi gondolkodás egyik legkétségesebb problémája, annak kérdése, hogy egy jelenséget egy, vagy több más jelenség, idéz-e elő, általában azok időbeli egymásutánjában, vagy több jelenség egyidejű kölcsönhatásának eredménye. 
ontológia (5) lételmélet. a jelenségek eredetével, végső összefüggéseivel foglalkozó filozófia. A számítástechnikában a jelenségek kategorizáló, rendszerekbe illesztő fogalmi meghatározása. 
operátor (48) rendszertechnikai értelmezésben olyan, általában matematikailag leírt modell, amely a vizsgálandó rendszert reprezentálja
optimális (80) a rendszerek olyan befolyásolása, hogy a kívánatos minőségi követelményt (követelményeket) biztosítsák.pl. költség, sebesség, gyorsulás.  
optimalizál (80) a rendszerek olyan befolyásolása, hogy a kívánatos minőségi követelményt (követelményeket) biztosítsák.pl. költség, sebesség, gyorsulás.  
optimalizálás (80) a rendszerek olyan befolyásolása, hogy a kívánatos minőségi követelményt (követelményeket) biztosítsák.pl. költség, sebesség, gyorsulás.  
ortogonális (77) ὀρθός =fel,egyenesen, helyesen,  γωνία = szög(let). derékszög, általánosítva az egymásra nem ható, egymással szemben álló jellemzők. 
ortogonalitás (77) ὀρθός =fel,egyenesen, helyesen,  γωνία = szög(let). derékszög, általánosítva az egymásra nem ható, egymással szemben álló jellemzők. 
önszabályozó (49) külső szabályozó nélkül működő, autonóm rendszer.Egészséges állapotban a  biológiai funkciók többsége ilyen. A  piac idealizált modelljének alapelve. 
parabolák (78) l. kúpszeletek
Paracelsus homunculus (61) Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim, (1493 – 1541) reneszánsz orvos, alkémista, csillagász és misztikus, Egyik úttörője a középkori dogmatikus tudományos gondolkodás kritikájának, de még nem mentes a kor misztikus gondolkodásától.
paraméter a matematikai kifejezésekben olyan állandó vagy válozó, amely meghatározza a kifejezés probléma orientált egyediségét
parametrizálás a parameterek beállítása, mérése, behelyettesítése, kiszámítása. l. parameter
parciális differenciálegyenletek (72) azok a differenciálegyenletek, amelyek a folyamatoknak egy-egy változó mentén leírható viselkedését reprezentálják. Így a mozgás vonatkozásában az egyes koordináták és az idő szerinti változások elemi lépéseit. 
párhuzamos (56, 95) több rendszer, vagy rendszerelem egymással kiváltható kapcsolata, pl. a vesék
párhuzamos posztulátum Az eukleidészi geometria ősi,  problémája, annak bizonyítási lehetősége, hogy a párhuzamosok csak a végtelenben találkoznak. l. nem ( eukleidészi geometriák 
Parseval Marc-Antoine (1755-1836) francia matematikus, elsősorban a róla elnevezett tétel révén jelentős. E szerint egy függvény Fourier-felbontása együtthatóinak négyzete egyenlő a függvény időtartománybeli négyzetintegráljával. Ez az összefüggés a két reprezentáció azonosságának alptulajdonságáról.
particionál részekre bontás
PID (96, 97) arányos, integráló, differenciáló szabályozás, a legáltalánosabb szabályozó struktúra, amely a rendszer folyamatos, tartós viselkedését és alkalmazkodási sebességét állítja be.
PID szabályozás (96, 97) arányos, integráló, differenciáló szabályozás, a legáltalánosabb szabályozó struktúra, amely a rendszer folyamatos, tartós viselkedését és alkalmazkodási sebességét állítja be.
Pithagorasz (42) Πυθαγόρας, az i.e. hatodik században élt, legendákkal övezett filozófus, matematikus és misztikus. A tudomány számára a számokkal rendszerezett világképe a legfontosabb, ebből adódóan valószínű eredményei a háromszögekkel és a húrok hosszának és a gerjesztett hangoknak az összefüggése. Misztikus világképe vallásszerű tanításban és szervezetekben terjedt.
platóni testek (25) egybevágó, szabályos lapokkal határolt testek. Ősi megfigyelési-szimbólumalkotási téralakok, amelyek misztikus jelentésekkel felruházva a világ szabályosságaira és e szabályosságok kizárólagosságaira utaltak. Így öt, ilyen háromdimenziós testet tudtak rögzíteni, Platónnál és más görögöknél az az őselemek megjelenítéseit, Keplernél a naprendszer szerkezetét. 
Poincaré-tórusz az eukleidészi térnek hiperbolikus leképezése egy kör, illetrőleg magasabb dimenziókban gömbök zárt terére. Alapvető jelentőségű a rendszerelmélet transzformációs értelmezéseiben . Bár egyik legfontosabb értelmezőként Poincaréról nevezték el, de őt megelőzően Beltrami olasz matematikus dolgozta ki és velük is párhuzamosan Felix Klein.
Poisson-zárójel vagy Lie zárójel, a Lie algebrákban használt jelölés a kifejezések és antikommutatív párjuk különbségére, ami fizikai nyugalmi állapotokban zérust ad, egyébként a különbséget, például átalakulást, veszteséget jelző értéket. 
polárkoordináta vektorkoordináta, az amplitúdóval és a fázisszöggel történő meghatározás és ábrázolás
polinomok többtagú algebrai kifejezés. Ezekben csak változók és számok egészszámú pozitiv kitevőjű összegek és szorzatok szerepelnek. 
pólus folyamatokat reprezentáló függvények szingularitásai, szakadási egyedi pontjai. A szabályozástechnikában az átviteli függvények nevezőinek zérushelyei, a stabilitás elvesztésének állapotai
potenciál munkavégző képesség, energiafajta
predikció (99) a rendszer korábbi viselkedése és egyéb programozott ismeret alapján előjelzi és beállítja
projektív geometria sokfajta vetítéssel kapott alakzatok geometriája, vetítési viszonylatai.
PROLOG magasszintú programnyelv logikai módszerekkel kezelhető feladatok megoldására
protézis (33) szilárd testrészeket, így fogakat, csontokat  pótló tárgyak
pszichológia (26)  (ψυχή  légzés, lélek  λογία tudomány, kutatás. A tudat és a  viselkedés tudománya
regisztrálás (74) etimológiailag: visszavitel. A rendszerek állaporainak, jelenségeinek visszavetíthető feljegyzése az adott jelenség és adott feljegyzési technika eszközeivel. Így fejlődtek a regisztráló műszerek és a mai digitális számítógépes adatgyűjtési technikák, az utóbbiak szoros kapcsolatban az adatbányászattal.
rejtett Markov-folyamat olyan információtömeg, amelyben a markovi sajátosságok, tehát a jelenségeknek, adatoknak, valószínűségüknek egymástól függő, vagy független volta csak megfelelő algoritmusokkal tárható fel. Jellegzetes alkalmazásuk az alakfelismerésben van.
relatív prímszámok olyan számok, amelyeknek az egységen kívü nincs közös osztója
relativitáselmélet (63, 71,77) speciális és általános relativitáselmélet a térről, az időről, a kettő egységéről és a téridő viszonylagos jelenségeiről. (Einstein)
rendezetlenség (68) az entrópiával kapcsolódó fogalom, matematikai és tárgyi strukturáltság, illetőleg annak hiánya.  
reneszánsz (73) a középkor utáni szellemi ujjászületés, az antikvitás hagyományai ujra felfedezésének és értékelésének korszaka, a tizennegyediktől a tizenhatodik századik terjedő, művészeti és gondolkodási forradalom.
reprezentáció  (30,74) A rendszerek vonatkozásaiban jelenségeknek más, valamilyen értelemben hasonló viselkedéssel választott leképezése. A rendszerjelenségek legáltalánosabb reprezentációja a matematika.  
reziduum maradék. Zárt görbe mentén vett integrál értéke. Jelentése a Gauss-Stokes törvény értelmezése során érzékelhető (l. Gauss-Stokes, forrás, nyelő), a rendszerelméletben a reziduum értelmezése megfelel a komplex síkon körülzárható szingularitásoknak. 
robot részben, vagy teljesen automatizált munkavégző gép. A szláv munka szóból származtatott és a Karel Ƈapek által először, 1921-ben használt megnevezés
robusztus (80, 81, 102) olyan rendszer, amely a zavarások meghatározott tartományában ésszerű, és ugyancsak meghatározott mértékben nem veszti el fontos tulajdonságait, elsősorban a stabilitást, de e mellett a rendszer más minőségi jellemzőit. 
Shannon Claude (1916-2001) matematikus, mérnök, az információelmélet alapítója
SIMULINK (87) ml.MATLAB
skálázás (39,71, 74) jelenségek mértékkel, azaz valamilyen mérhető tulajdonságának rögzítésével  történő beosztása, pl. a Celsius, vagy Fahrenheit szerinti hőfokbeosztás.
Sophus Lie  Marius Sophus (1842-1899) norvég matematikus,a csoportelméletben a transzformációs csoportok és ebben az egyensúlyi viszonyokat kifejező, antikommutatív algebrák megalkotója
soros (56, 95) egymásutáni kapcsolás, az egyik elem kikapcsolása megváltoztatja, működésképtelenné teheti a rendszert. pl: emésztő rendszer
Spinoza Baruch,(1632-1677) A felvilágosodás meghatározó jelentőségű holland-zsidó filozófusa, valláskritikus. Azonosította az istenfogalmat a természettel (deus sive natura).
stabilis (80, 82,91,  93) a rendszereknek az a tulajdonsága, hogy véges mértékű zavarás után is nyugalmi állapotba kerülnek. A rendszerek viselkedésének alapkövetelménye.
stabilitás (80, 82,91,  93) a rendszereknek az a tulajdonsága, hogy véges mértékű zavarás után is nyugalmi állapotba kerülnek. A rendszerek viselkedésének alapkövetelménye.
stacionárius állandó viselkedésű
statikus nem mozgó
statisztika (47) adatok gyűjtésének, feldolgozásának, rendszerezésének és értékelésének tudománya. 
Stokes- törvény (Stokes-Gauss) egy zárt görbe mentén vett integrál értéke vagy zérus, vagy megfelel a görbén belül megjelenített forrásnak, vagy nyelőnek. A fizikában áramlási jelenségekre, a rendszerelméletben a rendszer adott tartománybeli szingulatitásaira vonatkozik
szabályozás (34, 52, 84) meghatározott célokat követő változtatás. Szakmai nyelvhasználatban általában a visszacsatolt, folytonos működtetést értik ez alatt. Erősen nyelvfüggő meghatározás.  
szabályozhatóság (89) l. irányíthatóság
számítógépes nyelvészet a nyelvészet módszereinek elsősorban a grammatikának a számítógépes interpretációja, számítástechnikai struktúrákban történő feldolgozása. Ennek alapján számítógépes szövegelemzés és szöveg-generálás.
szavazás a legjobb jelölt, a legkedvezőbb döntés kiválasztásának módszere. Kérdéses igazságát, egyértelműségét régóta ismerik, Condorcet bizonyította, hogy minden szempontból kifogástalan, ellentmondás mentes módszer nem lehetséges, példája az egyszerű többségi döntés és a páronkénti összehasonlító döntés ellentmondása volt. Számítógépes döntési eljárásokban is hasonló fenntartásokkal lehet csak alkalmazni.
szélső érték legnagyobb. Legkisebb, legkedvezőbb, legkedvezőtlenebb értékek
személyes szabadság (7) az alapvető emberi jogoknak az információs társadalomban különlegesen hangsúlyozott elemei. l. privacy, transparency.
szillogizmusok (27 συλλογισμός) a deduktív következtetés sémái. Ezeket Arisztotelész rendezte és a mai napig is alapstruktúrája a logikai következtető eljárásoknak, számítógép programoknak, így a PROLOG nyelvnek. 
szimbólumok (6) jelkép, fogalmaknak általában képpel történő megjelenítése. σύμβολον  összeillesztés, összevetés
szimmetria (25) (συμ = össze, μετρία= mérés, mérték) 
szinguláris egyedi érték, állapot: optimális. Pesszimális, labilis. L. pólusok
szingularitás egyedi érték, állapot: optimális. Pesszimális, labilis. L. pólusok
sztochasztikus (88) véletlen, vagy véletlennek feltételezett, bizonytalan, nem meghatározott eredetű és jellegű hatások, folyamatok. στόχος = feltételezett, vélt.
szuperpozíció (54) a jelenségek egyszerű, lineáris összeadódása. l. lineáris
szupremális felső korlát. Általában terek leírásában használatos fogalom, elválasztva az általában egy függvény maximumára használatos kifejezéstől 
szuprémum felső korlát. Általában terek leírásában használatos fogalom, elválasztva az általában egy függvény maximumára használatos kifejezéstől 
szűrés a rendszerelméletben a folyamatot befolyásoló zavaró hatások kiküszöbölése. Általában a hasznos jelek és a zavaró jelek frekvencia- vagy amplitúdó tartományának szétválasztásával, valószínűségszámítási, statisztikai módszerekkel történik. L.: Kalman szűrő
szűrő (46) a rendszerek elméletében olyan számítási módszerek, amelyek a zavaró hatásokat leválasztják az értékelendő és szabályozandó jelekről. Általában valószínűségszámítási módszerekkel dolgoznak, főleg a frekvenciatartományokban.  
tanulás a rendszerek viselkedésének, állapotainak, befolyásolási eredményeinek statisztikai tárolása és valószínűségszámítási és logikai módszerekkel történő elemzése.
tartalék a rendszer felhasználásra alkalmas, készenléti energiája, vagy energiajellegű állapota. L. potenciális energia
Taylor Brook, 1685-1731)  angol matematikus, a róla elnevezett sor megalkotója. Hivatalból is foglalkozott a Newton-Leibnitz prioritási vitával.
Taylor-sor olyan függvények hatványsora, amelyek egy vizsgált pont környezetében, tartományában akárhányszor differenciálhatók. A legtöbb gyakorlatban használt függvény Taylor sorba fejthető, vagy így közelíthető, ezért a gyakorlati számítások egyik leghasználatosabb eszköze.
tehetetlenség (15) a testek azon tulajdonsága, hogy állapotukat csak valamilyen beavatkozás révén változtatják. (latin iners: lusta). A tehetetlenség fogalma számos átvitt értelemben is használatos, pl. a társadalomtudományokban. A tehetetlenség, a tömeg és a téridő összefüggései új értelmezéseket kaptak az általános relativitáselméletben.
teljesítmény (15, 63)  A fizikai teljesítmény (jelölése P) a munkavégzés vagy energiaátvitel sebessége,  az egységnyi idő alatt végzett munka. Ez a munka a dinamikában egy erővel szemben megtett út, minden más területen ezzel analóg fogalom, pl. a hőváltoztatás.
tér (tér) (71,72,75,79) jelenségek, folyamatok olyan összessége, amelyeket valamilyen geometriai jellegű szabályszerűség köt össze. Fogalmi eredete a látásélmény, amit a fizika és matematika a kartéziánus koordinátarendszerben az eukleidészi szabályokkal határoz meg. Általánosítása különös jelentőségű a rendszerek szemléletében és számításában, igyekszik biztosítani a vizsgált rendszer működésének legcélszerűbb szemléletét. Korábbi alkalmazásai a térképek különböző célú rajzolásában, az építészeti tervekben voltak érzékelhetők, ma az orvosi képalkotási gyakorlatban, a 3 dimenziós gyártásban. Tudományos gondolkodásunk egyik legfőbb elősegítője a terekben történő jelenség-elhelyezés szabadsága és gyakorlata.
terek (tér) (71,72,75,79) jelenségek, folyamatok olyan összessége, amelyeket valamilyen geometriai jellegű szabályszerűség köt össze. Fogalmi eredete a látásélmény, amit a fizika és matematika a kartéziánus koordinátarendszerben az eukleidészi szabályokkal határoz meg. Általánosítása különös jelentőségű a rendszerek szemléletében és számításában, igyekszik biztosítani a vizsgált rendszer működésének legcélszerűbb szemléletét. Korábbi alkalmazásai a térképek különböző célú rajzolásában, az építészeti tervekben voltak érzékelhetők, ma az orvosi képalkotási gyakorlatban, a 3 dimenziós gyártásban. Tudományos gondolkodásunk egyik legfőbb elősegítője a terekben történő jelenség-elhelyezés szabadsága és gyakorlata.
természetes nyelv bármilyen nyelven beszélt, írott kommunikáció. Ennek átalakítása gépi reprezentációra a számítógépes nyelvészet feladata.  L. ott.
termodinamika (59) θέρμη =hő,  δύναμις= erő. A tizenkilencedik században létrehozott szókapcsolat mutatja, hogy a hőnek, mint az egyik energiafajtának és a hőnek, mint skálázottan is érzékelt hatásnak a kapcsolata és különválasztása a fizikának viszonylag késői eredménye, amely tovább tisztázódott a hő és a mozgás viszonyaiban.  
Toeplitz-mátrix l. XI. , állandó diagonálisú mátrix, amelyben a főátló diagonálissal ferdén párhuzamosan helyezkednek el a folyamatosan azonos elemek. Ez a forma emlékeztet a filmfelvételek különböző pontokon, időkben folyamatos  lejátszására és ezért is használatos az időben oda-vissza lejátszódó folyamatok sorozatának leképezésére. 
Töplitz Otto (1881-1940) német, majd izraeli matematikus, fő működési területe a funcionálelmélet, a matematika története és oktatása
trajektória útvonal, annak grafikus reprezentálása, folyamatok ábrázolás.  Latin trajacere: átdobni.
trajektóriák útvonal, annak grafikus reprezentálása, folyamatok ábrázolás.  Latin trajacere: átdobni.
transzformációk (43) szó szerint is: átalakítás, egyik reprezentációs módból egy másikba. A rendszerelméletben a leggyakoribb az időtartományból a frekvencia tartományba történő átalakítás.
választási-döntés l. szavazás
valós számok A természetes egész és törtszámok végtelen halmaza. Ábrázolása a számegyenes. 
valószínűség Események bekövetkeztének várható esélye. A valószínűség a bizonytalansági meghatározások (pl. Fuzzy) legfontosabb esete, a valószínűségszámítás a legjobban kidolgozott módszertana. L. stochasztikus, fuzzy.
valószínűségszámítás (47) véletlen események várható előfordulásának számítása.  
variációszámítás (85) azon függvények  kiválasztása, amelyeknek határozott integrálja egy függvénycsoportban (funcionálok) szélső értéket (maximumot, vagy minimumot) vesz fel. Ez gyakorlatilag minden optimalizálás alapkérdése. 
vektorterek vektoroknak, tehát nagysággal és iránnyal (fázisszöggel) meghatározott értékjeleknek a tere.
vezérlés (34,52, 84) Általában logikai eszközökkel történő és folyamatos visszacsatolás nélküli működtetés. Erősen nyelv- és szakmai csoportfüggő meghatározás.
VI. Sándor (75)  (1431-1503) reneszánsz, Borgia-pápa, aki 1493 ban kiadott bullájával úgy döntött, hogy a Zöldfoki-szigetek és Haiti között húzódó délkör mentén ketté osztja a földgömböt, és ettől keletre a portugálok hódíthattak míg attól nyugatra a spanyolok.
visszacsatolás (56, 90. 95) a szabályozás legfontosabb eleme, a folyamatra történő hatást és annak eredményét összehasonlító kapcsolás 
visszacsatolás, feedback (56, 90. 95) a szabályozás legfontosabb eleme, a folyamatra történő hatást és annak eredményét összehasonlító kapcsolás 
Youla , Dante C. (1925-) (98)amerikai villamosmérnök, nevezetes a róla és Kucseráról elnevezett parametrizálás. Ha egy stabil szabályozási rendszert kiegészítenek egy olyan taggal, amely valamilyen minőségi jellemző elérését célozza, újra kell vizsgálni és beállítani az egész rendszer stabilitását. Ezt végzi el a Youla parametrizálás, ami az egyes, a rendszerben szereplő elemek relatív prím (közös osztó nélküli) tulajdonságát használja fel. 
Youla parametrizálás a szabályozás és annak minőségi követelményeit kielégítő stabil rendszer parametereinek tervezése
Youla-Kucera parametrizálás l.  Youla parametrizálás
zaj a rendszer működését befolyásoló nem hasznos jel. L. szűrő
zajok, zavarások a rendszer működését befolyásoló nem hasznos jel. L. szűrő
zárt hurkú szabályozás l. visszacsatolás
zavarás (40, 95) minden olyan jel, ami nem az adott rendszerfolyamat célját szolgálja, a folyamatot befolyásolja. A zavarás általában sztochasztikus jellegű.
zavarkompenzáció l. szűrés
zavarkompenzáció, kaszkád szabályozás l. szűrés
zérusok (94) l. átviteli függvény